تبلیغات

یک هنرمند خوش ذوق به نام maico akiba در سایت شخصی خودش تصاویری منتشر کرده از وسایل دور و بر ما، البته در 100 سال آینده.

او سعی کرده اثر مرور زمان را بر روی وسایل اطراف ما نشان دهد.


100_polaroid01 100_mouse3 100_necklace 100_nokia1 100_nooka2 100_nooka3 100_mahjong1 100_machine 100_lomo1 100_LeatherJacket1 100_Leather_jacket 100_Glasses 100_ice 100_iphone 100_ipod1 100_jacket1 100_DoctorMartens 100_boller5 100_bell1 100_ElectronicCalculator 100_anda2 100_Wall_clock adidas01 clock01 MUSHROOM 100_accordion 100_theory 100_ringcase2 100_RESERVED